Zasady Współpracy

NapisyDoWideo.PL

ZASADY WSPÓŁPRACY 1.6

(01.06.2021)

ZAKRES DZIAŁAŃ

Z plików .mp3, .mp4 lub linków do video na YouTube tworzymy napisy. Gotowe pliki przekazywane są z powrotem do Ciebie na ten sam e-mail. Pliki zapisywane są w formacie .srt, który jest uniwersalnym formatem zapisu napisów do wideo akceptowanych przez YouTube, LinkedIn czy Facebook. Dodatkowo otrzymasz plik transkrypcji w formacie tekstowym.

CZAS REALIZACJI

Standardowo dostarczamy napisy w wybranym przez Ciebie i potwierdzonym przez BOK terminie. W czas realizacji nie wliczamy weekendów i świąt.

W przypadku pierwszego zlecenia liczymy czas dopiero po przesłaniu materiału, zaakceptowaniu zasad współpracy, regulaminu i polityki prywatności.

JĘZYKI

Standardowo robimy napisy w języku polskim.
Napisy w innych językach realizujemy w ramach indywidualnych ustaleń.

CENNIK

Aktualny cennik transkrypcji i napisów automatycznych.

Kalkulator pomaga szybko obliczyć cenę dla danego zlecenia korekty manualnej napisów i transkrypcji.

TRANSPARENTNOŚĆ

Wykorzystujemy modele sztucznej inteligencji, które uczą się na treściach przetwarzanych w naszym edytorze korekcyjnym. Akceptując zasady współpracy, zgadzasz się na wykorzystanie treści pochodzących z Twoich źródeł po to, abyśmy w przyszłości mogli dostarczać transkrypcję i napisy jeszcze szybciej i w jeszcze lepszej jakości.

KOMUNIKACJA

Komunikujemy się przez e-mail hello@stenograf.io. W tytule pierwszej wiadomości e-mail/wetransfer wpisz nazwę swojej organizacji oraz tytuł projektu/filmu. E-mail obsługuje kilku koordynatorów BOK. Niezależnie od tego, kto udzielił Ci odpowiedzi, odpisuj zawsze, używając opcji „odpowiedz wszystkim” w rozpoczętym wcześniej wątku. Wysyłanie wiadomości innymi kanałami oraz tworzenie wielu wątków e-mailowych dotyczących tego samego zlecenia może opóźnić komunikację lub spowodować chaos informacyjny.

TWOJA INSTRUKCJA

Twoje nagranie może zawierać specyficzne słowa. Dlatego, aby zrealizować dla Ciebie zadanie na satysfakcjonującym poziomie, wymagamy przesłania krótkiej listy. Powinna zawierać kluczowe nazwy własne oraz słowa charakterystyczne dla danego materiału: imiona i nazwiska, nazwy firm, narzędzi, tytułów oraz inne sformułowania, na które mamy zwrócić uwagę przy ich zapisie.

KODEKS JAKOŚCI

Gwarantujemy dobrze wykonaną pracę, bo jesteśmy świetnie zorganizowanymi profesjonalistami. Trzymamy się procedur i dbamy o wysokie standardy. Jeżeli zadanie przekracza nasze kompetencje i możliwości, odmówimy jego wykonania. Jeżeli jakość nagrania nie pozwala na identyfikację słowa, w pliku zamiast niego pojawi się: [INAUDIBLE].

FEEDBACK

Cenimy feedback jako dar, dzięki któremu możemy się rozwijać. Wskaż, co należy poprawić i dlaczego. Na pewno weźmiemy pod uwagę Twoje sugestie! Jeżeli dotyczą bezpośrednio transkrypcji, przedstaw je w dokumencie tekstowym lub pliku .srt, abyśmy wiedzieli, do czego konkretnie się odnosisz i czego oczekujesz, a także mogli zweryfikować jakość.

POSTAWA SPOŁECZNA

Dużą część naszego zespołu to osoby z niepełnosprawnością – sprawne w pracy i odpowiednio wykształcone.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego NapisyDoWideo.PL
 2. Definicje: 

a) Serwis – Serwis Internetowy prowadzony przez Administratora, za którego pośrednictwem Administrator umożliwia korzystanie ze swojej oferty; 

b) Administrator – WEimpact sp. z o.o., ul. Jana Janowicza 3/G, 10-692 Olsztyn, NIP: 7010951924, kapitał zakładowy 59 250 zł;

c) Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na którego rzecz świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;

d) Formularz rejestracyjny – kwestionariusz dostępny w Serwisie, umożliwiający zarejestrowanie się na stronie internetowej i założenie Konta w Serwisie; 

e) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem/adresem e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika; 

f) Umowa – Umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, na czas nieokreślony, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie; 

g) Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), – określający zasady korzystania
z Serwisu.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.  
 2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu. 
 3. Podczas korzystania z Serwisu obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo danych w Serwisie. Zabronione jest również udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom i osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników. 
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, prawa do Szkoleń i materiałów zawartych w ramach Serwisu należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39, lub Firefox 34, lub Opera 26, lub Safari 5, lub nowszych, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kb/s.
  Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 6. Administrator stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 7. Każdy Użytkownik jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku. 
 8. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki”, etc.). 
 9. Za pośrednictwem adresu e-mail: help@weimpact.ai można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 10. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie z Serwisu dla Użytkowników jest całkowicie dobrowolne i pozwala na dostęp do usług nieodpłatnych jak i odpłatnych.
 2. Świadcząc usługi, Administrator dokłada należytej staranności, aby Użytkownicy byli w pełni zadowoleni.  
 3. Rejestracja Użytkowników w Serwisie, stanowiąca jednocześnie pierwsze zgłoszenie, ma charakter czynności nieodpłatnej i przebiega w następujący sposób:

  a) poprzez wypełnienie formularzy elektronicznych o dane osobowe Użytkownika zgłaszającego się do korzystania z Serwisu,

  b) ustanowienie hasła służącego do logowania do Konta (login ustalany jest automatycznie w następujący sposób: imię.nazwisko lub nazwa [użytkownika]);

  c) po przejściu poprzednich etapów należy zaznaczyć wymagane zgody dotyczące akceptacji Regulaminu przetwarzania danych osobowych oraz kliknąć przycisk służący do potwierdzenia rejestracji w Serwisie;

  d) wybór odpłatnej lub nieodpłatnej usługi;

  e) w przypadku usług odpłatnych – zapłata za usługę.

 4. Umowa Użytkownika z Administratorem w zakresie prowadzenia Konta w Serwisie i świadczenia usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas nieokreślony.  
 5. Za chwilę zawarcia Umowy o świadczenie usług uznaje się dzień, w którym Użytkownik naciśnie (kliknie) przycisk (pole) służące do potwierdzenia rejestracji w Serwisie, stanowiącym jednocześnie pierwsze zgłoszenie Użytkownika. 
 6. W przypadku problemów z rejestracją elektroniczną lub nieposiadania odpowiednich kompetencji należy skontaktować się z Administratorem poprzez elektroniczny formularz kontaktowy lub na adres e-mail:  help@weimpact.ai.
 7. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zawartą z Administratorem, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej o rezygnacji na adres e-mail: help@weimpact.ai.
 8. Użytkownik, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, lub normy powszechnie obowiązującego prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Serwisu Użytkownikowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

§ 4. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

 1. Funkcją Serwisu jest umożliwienie korzystania z odpłatnych i nieodpłatnych usług świadczonych przez Administratora.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

§ 5. Zamówienia na usługi odpłatne

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług odpłatnych  stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy o świadczenie usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu. 
 3. Użytkownik przed zawarciem umowy na wykonanie usługi odpłatnej otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o jej cenie, dacie i przedmiocie usługi, oraz wszelkie informacje związane z zakresem usługi. 
 4. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik będzie poproszony o potwierdzenie zapoznania się i akceptację Zasad współpracy, Regulaminu Serwisu oraz Polityki prywatności. 
 5. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną poprzez potwierdzenie drogą e-mailową i wysłanie do Usługodawcy zamówienia.
 6. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto. 
 7. Użytkownik dokonuje płatności za zamówioną usługę odpłatną przelewem bankowym na konto Millennium Bank: 25 1160 2202 0000 0003 9251 7935.
 8. Po zaksięgowaniu środków lub przesłaniu potwierdzenia przelewu oraz sprawdzeniu poprawności przesłanych plików Użytkownik otrzyma na podany adres poczty elektronicznej w formularzu potwierdzenie zawarcia umowy. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa na wykonanie usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. 
 9. Usługodawca zgodnie z wolą Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com.

§ 6. Reklamacje

 1. Użytkownik może w ciągu 30 dni zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. 
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną jest ona uważana za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu internetowego należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. 
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego, w tym ich udostępnianie w Internecie bez  pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie. 
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych. 
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). 
 2. Ponadto użytkownikom serwisu  przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte na stronie Polityki Prywatności serwisu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu Internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie internetowej Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 5 dniach od ich ogłoszenia. 
 3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian. 
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy. 
 5. Wszelkie spory między Administratorem a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny
  lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. 
 6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się
   na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego. 
 8. W przypadku sporu z Użytkownikiem niebędącym konsumentem – sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora. 
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym  Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) oraz inne właściwe. 
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021 roku.

Formularz odstąpienia od umowy